Depression

Omfang

Depression er en meget udbredt lidelse i Danmark og i Vesten som sådan. Ifølge (2005) lider mindst 250.000 danskere til enhver tid af depression. Ca. 20% af den danske befolkning vil på et eller andet tidspunkt udvikle symptomer på depression. Meget tyder dog på, at dette kun er en lille del af den samlede reelle mængde – dvs. mange mennesker går rundt og har det dårligt, selv om de relativt nemt kunne hjælpes til højere livskvalitet. Eftersom mere end 2/3 af de mennesker, der får en depression, vil udvikle nye depressioner senere i livet, er det vigtigt at kende tegnene i tide og få nogle redskaber til at takle problemerne.

Årsager til depression

Der kan være flere årsager til, at man har en særlig sårbarhed overfor depression:

 • Biologiske / genetiske forhold
 • Psykologiske forhold / personlighedstræk, såsom perfektionisme, selvkritik og afhængighed af andre
 • Sociale forhold, såsom ensomhed, fattigdom, overgreb, tab.
 • Ovennævnte opvækstsvilkår øger risikoen for at reagere med depression på negative livsbegivenheder, som f.eks. skilsmisse, dødsfald, fyring eller fysisk sygdom, i voksenlivet.

Skemata og leveregler ved depression

På baggrund af dels opvækstsmiljøet (prædisponeret for depression), dels negative livsbegivenheder (udløser, forstærker depressionen) aktiveres et negativt skemata – dvs. en negativ, grundlæggende forståelse – af enten sig selv, andre mennesker eller fremtiden, der samtidig vedligeholder depressionen, idet kun de skemata, der passer med den depressive tilstand er aktive.

Et negativt selvskemata – dvs. en negativ vurdering af sig selv og sine præstationer – er især afgørende for selvfølelsen (jeg er en fiasko; jeg duer ikke til noget; jeg er alene i verden). Lav selvfølelse er derfor et centralt aspekt ved depression.

På baggrund af skemata udvikler den depressive patient nogle leveregler og strategier for at kompensere for sin negative grundforståelse.

Eksempel: ”Hvis jeg bliver kritiseret, betyder det, at jeg bliver forkastet som menneske” (leveregel). Tilbagetrækning (strategi). ”Da jeg er så kedelig, er jeg ikke værd at være sammen med” (leveregel). Isolation (strategi). ”Jeg er mindre værd, end andre” (skemata). ”Jeg må skjule min mindreværdsfølelse, ellers får jeg ingen respekt” (leveregel). Gør sig hård, vrisser af andre (strategi).
De Skemata / leveregler, der fremmer depression er knyttet til især:

 • Behov for at præstere
 • Behov for at være holdt af, accepteret
 • Behov for at være den stærke, at kunne kontrollere
 • Negativ automatisk tænkning, forvrængning
 • Negative, automatiske tanker (ufrivillige, spontane, påtrængende, situationsbundne) er fremtrædende ved depression og disse tankers indhold kommer fra skemata.

Eksempel: ”Jeg er grim” – ”Jeg bliver aldrig rask” – ”Ingen kan lide mig”.

De negative automatiske tanker er hverken årsag til – eller en konsekvens af depressionen – men en integreret del af lidelsen, der fastholder og forværrer den. Derfor er negative automatiske tanker den væsentligste genstand for kognitiv terapi ved depression.

Forvrængning betyder, at de indtryk, som den depressive har af sig selv og omverdenen forvrænges, så de ”passer ind” i hans / hendes depressive stemning og kommer til udtryk i de negative automatiske tanker (selvopfyldende profeti).

Eksempel: En kvinde er fyret fra sit job og tænker: ”jeg har mistet alt” (selektiv abstraktion – hvor hun selektivt fokuserer på det, hun har mistet, og abstraherer fra alt det, hun stadig har). ”Jeg er en taber” (tabet af arbejdet betyder, at hun overgeneraliserer til alle andre områder og gør tabet til en personlig egenskab)

Kognitiv terapi ved depression

Der er bred enighed om, at kognitiv terapi er overlegen ift. andre terapiformer – og således den mest effektive psykologiske behandlingsform for depression, i dag. Dette gælder både ved behandling af akutte symptomer på depression, samt ved forebyggelse af tilbagefald.

Kognitiv terapi tilsigter at klienten på en systematisk måde lærer at teste negativt tankeindhold og korrigere forvrængede indtryk. Terapien bevæger sig fra det umiddelbart tilgængelige plan, såsom registrering og identifikation af negative automatiske tanker og forvrængninger – over analyse og omstrukturering af disse – til de dybere lag af personligheden, såsom skemata og leveregler: Dette foregår dels sammen med terapeuten i sessionen, dels af klienten som hjemmearbejde. Endvidere anvendes ofte adfærdsmetoder, hvor klienten afprøver om de negative, automatiske tanker, de kognitive forvrængninger, samt de basale antagelser / leveregler ”holder” i virkeligheden.

Man taler om de 3 D’er: Distraktion (afledning vha. aktiviteter, så fokus flyttes fra dét, der deprimerer klienten til noget andet. Dette viser tydeligt sammenhængen mellem tanke og følelse). Distance (skabe afstand til det negative). Diskussion (alternative tanker), hvor klienten lærer at se tingene på en anden, mere hensigtsmæssig og realistisk måde.
Depressionssymptomer:

Man inddeler normalt en depressionen, alt efter hvilke kriterier der er opfyldte ifølge ICD-10 (International Classification of Diseases), der er det europæiske klassifikationssystem.
Let depression: Varighed over 2 uger med konstant eller hyppigt tilbagevendende depressiv forstemning + flere end 3 af følgende symptomer:

 • Nedsat aktivitet eller energi
 • Søvnbesvær
 • Nedsat selvtillid eller utilstrækkelighedsfølelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Lethed til tårer
 • Glædesløshed eller nedsat interesse
 • Håbløshedsfølelse
 • Uoverkommelighedsfølelse
 • Pessimistisk indstilling eller rugen over fortiden
 • Indadvendthed
 • Fåmælthed

Moderat depression: Varighed mindst 2 uger + mindst 2 af følgende depressive kernesymptomer:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Nedsat energi eller øget træthed

+ mindst 4 af følgende depressive ledsagesymptomer:

 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Tanker om død eller selvmord
 • Tænke- eller koncentrationsbesvær
 • Agitation (frembrusen) eller hæmning (indadvendthed)
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetit- eller vægtændringer

Svær depression: Varighed mindst 2 uger + alle 3 depressive kernesymptomer + mindst 5 af de depressive følgesymptomer ved moderat depression.

Link til Psykiatrifonden
Link til Depressionsforeningen